10-07-2020     06:01:03

Telefony alarmowe:

998 112

Kampania STOP pożarom traw

Umieszczony przez:

Przedmiotowa kampania, której pomysłodawcami są Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ma na celu zmniejszenie ilości pożarów traw oraz podniesienie  świadomości społecznej o zagrożeniach i konsekwencjach wynikających z podpalania traw.

Wczesna wiosna to okres, w którym zawsze gwałtownie wzrasta liczba pożarów traw oraz nieużytków rolnych. Najczęściej związane one są z wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Niestety bardzo często źródłem tych pożarów jest celowa działalność człowieka.

Pamiętajmy, że pożary traw są niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego!

Bardzo często zagrożone nimi są przylegające tereny leśne, domy mieszkalne, zabudowania gospodarcze, a także zaparkowane w pobliżu samochody. Pożary traw i nieużytków szczególnie groźne są dla podróżujących, gdyż dym znacznie ogranicza widoczność, co może doprowadzić do groźnych wypadków i kolizji.

Wypalanie traw, łąk i nieużytków rolnych jest zabronione. Działania te są zagrożone karą grzywny, a nawet karą pozbawienia wolności. Za wywołanie pożaru traw grożą poważne konsekwencje prawne. Nieprawdą jest przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy wzrost młodej trawy i innej roślinności. Ponadto podczas pożarów traw i innych roślin do atmosfery emitowane są znaczące ilości dymu pożarowego zawierającego trujące dla ludzi i zwierząt związki chemiczne. Do pożarów traw dochodzi najczęściej na nieużytkach, łąkach, a więc w miejscach gdzie żyje wiele gatunków zwierząt. Niestety corocznie w związku z pożarami traw życie tracą ludzie. Najczęściej jednak ofiarami pożarów lasów są zwierzęta.

  • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.):

art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.

art. 131: „Kto…wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”.

  • ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z późn. zm.);

art. 30 ust. 3 „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1.rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
2. korzystania z otwartego płomienia,
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych
”.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:

art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł.

art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

W roku 2017 w Polsce powstało 125.892 pożarów, z czego 38.634 to pożary traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Stanowiło to 32% wszystkich odnotowanych pożarów. Najwięcej pożarów w roku ubiegłym odnotowano w marcu i kwietniu. W ich wyniku w 2017 roku zginęły dwie osoby, a 101 zostało rannych. Średni czas gaszenia takiego pożaru to 47 minut (*).

W województwie śląskim w 2017 r. doszło do 5.520 pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych, w których rannych zostało 8 osób, w tym 1 dziecko [dane Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach].

W roku 2016 piekarska jednostka ratowniczo – gaśnicza interweniowała 74 razy w związku z pożarami traw.

W roku 2017 piekarska jednostka ratowniczo – gaśnicza interweniowała 75 razy w związku z pożarami traw.

Natomiast w roku bieżącym do 11 kwietnia palące się trawy gaszono już 38 razy.

W ramach kampanii „STOP pożarom traw” została również uruchomiona strona internetowa  STOP_pożarom_traw – można na niej znaleźć wszystkie informacje o akcji oraz pobrać materiały.

Plakat nr 1 – Polska

Plakat nr 2 – Środowisko

Plakat nr 3 – Życie

Plakat nr 4 – Pożar

Ulotka nr 1 – Polska

Ulotka nr 2 – Środowisko

Ulotka nr 3 – Życie

Ulotka nr 4 – Pożar

Broszura

* źródło KW PSP Katowice

Statystyka na 22.06.2020 (19) ((18))

140 (129) ((222))

Pożary

269 (266) ((221))

Miejscowe zagrożenia

25 (28) ((42))

Alarmy fałszywe

434 (423) ((485))

Razem

Kształcenie w Państwowej Straży Pożarnej

Numery alarmowe

Numer Opis
112 numer alarmowy
999 Pogotowie Ratunkowe
998 Straż Pożarna
997 Policja
994 Pogotowie Wodociągowe
993 Pogotowie Ciepłownicze
992 Pogotowie Gazowe
991 Pogotowie Energetyczne
987 woj. zarządzanie kryzysowe